Developed in conjunction with Joomla extensions.

Державний архів Тернопільської області
Ukrainian English Polish Russian

Відділ фінансового та матеріально-технічного забезпечення

Державний архів                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

Тернопільської області                                                         Наказ директора державного архіву

Відділ фінансового та  матеріально-                                    Тернопільської області

технічного забезпечення забезпечення                              «15» квітня 2019 р. № 16-од

                                                                                                            

ПОЛОЖЕННЯ                                                                                      

____________№_____

м. Тернопіль

 

 

1. Загальні положення:

 

1.1. Відділ фінансового та матеріально-технічного забезпечення забезпечення (далі-відділ) є структурним підрозділом державного архіву Тернопільської області (далі-архіву).

1.2 У своїй діяльності відділ керується Конституцією та законами України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими актами законодавства, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, Положенням про державний архів Тернопільської області,  наказами директора архіву, а також цим Положенням.

2. Основними завданнями відділу є:

2.1. Реалізація державної політики, виконання загальнодержавних і регіональних програм в галузі архівної справи та діловодства.

2.2 . Забезпечення фінансової експертизи при розробці нормативно-правових актів, окремих положень комплексних державних програм з розвитку архівної справи у Тернопільській області.

2.4. Організація і координація робіт щодо забезпечення фінансовими ресурсами, необхідною фінансовою і бухгалтерською документацією планових заходів та робіт, що проводяться держархівом області.

2.5 . Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності архіву та складання звітності.

2.6 . Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов;язань,здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності. 

2.7. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

2.8. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

2.9. Здійснення організаційно-методичного забезпечення і вдосконалення організації діловодства в держархіві області.

2.10. Забезпечення розвитку і функціонування локальної комп'ютерної мережі, комп'ютерної та ортехніки архіву, веб-сайту державного архіву Тернопільської області.

2.11. Впровадження інформаційних технологій, формування та підтримка програмного забезпечення, технічного захисту інформації держархіву області.

2.12. Організація матеріально-технічного забезпечення.

3. Відповідно до покладених на нього завдань відділ:

 3.1. Здійснює організацію фінансового забезпечення діяльності держархіву області, керує впровадженням заходів щодо дотримання фінансової дисципліни.

3.2. Здійснює ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності.

3.3. Забезпечує дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетний зобов’язань.

3.4 . Забезпечує ефективне і економне використання бюджетних асигнувань, матеріальних та трудових ресурсів, виявлення і мобілізація внутрішніх резервів.

3.5. Визначає разом з іншими відділами архіву потребу в матеріальних, паливних, енергетичних ресурсах, необхідних для забезпечення виконання завдань, поставлених перед архівом.

3.6. Забезпечує організаційно-правовий розвиток держархіву області. Координує роботу з підготовки інформацій, листів, повідомлень на виконання розпоряджень, доручень, рішень, наказів вищих органів влади з профільних питань держархіву області.

3.7. Розробляє проекти нормативно-правових актів з питань кадрової роботи, трудових відносин та державної служби.

3.8. Планує та організовує проведення занять з підвищення кваліфікації працівників держархіву і здійснює контроль за їх проведенням; бере участь у різних формах підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників архівних установ з профільних питань.

3.9 . Організовує, координує роботу з організації документів у діловодстві держархіву області.

3.10 . Забезпечує контроль за виконанням розпоряджень, доручень, наказів вищих органів влади, щодо діяльності держархіву області.

3.11. Забезпечує функціонування локальної комп’ютерної мережі і телекому-

нікативних зв’язків між відділами держархіву.

3.12. Забезпечує працездатний стан комп’ютерної техніки, локальної обчислювальної мережі, операційних систем, системного і прикладного програмного забезпечення.

3.13. Організовує та здійснює експлуатацію та обслуговування приміщень, технологічного устаткування та обладнання архіву систем енерго-, тепло-, водопостачання та зв’язку, визначає необхідність та черговість проведення їх технічних оглядів і капітальних ремонтів.

3.14 . Вивчає і впроваджує передовий досвід з організації праці.

3.15. Консультує працівників архівних відділів райдержадміністрацій з профільних питань відділу.

4. Відділ має право:

4.1. Одержувати від інших відділів інформацію, що потрібна для виконання покладених на нього завдань.

4.2. Подавати керівництву архіву пропозиції з профільних питань.

4.3 Представляти архів на конференціях, нарадах, семінарах у разі розгляду на них профільних питань.

5. Керівництво:

5.1 Відділ очолює начальник, який у встановленому порядку призначається на посаду і звільняється з посади директором архіву.

5.2 Начальник відділу здійснює керівництво його діяльністю, вносить пропозиції про заохочення працівників, накладення стягнень.

6. Взаємодія з іншими структурними підрозділами:

6.1 Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами архіву,

6.2. Представляє архів з усіх питань, що належать до компетенції відділу.

6.3. Штат відділу визначається штатним розписом архіву в межах граничної чисельності відповідно до завдань і обсягів робіт, що виконує відділ.

6.4. Працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посади директором архіву.

6.5. Обов'язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, затвердженими директором архіву.

Начальник відділу фінансового,

кадрового та господарського

забезпечення – головний бухгалтер                                                                             А.Д. Думанська